تعرفه نمایندگی

پنل دائمی و همیشگی فقط 200هزارتومان ( یکبار پرداخت)
پنل سالیانه به قیمت 100هزارتومان ( هر سال با 50هزارتومان تمدید خواهد شد)

پنل نمایندگی دائمی ویژه نامحدود 400هزارتومان ( نصب بروی دامنه شما)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text-to-speech function is limited to 200 characters
 
 
Options : History : Feedback : Donate Close