تعرفه خط

  • تعرفه خطوط اختصاصی به شرح زیر برای شما در نظر گرفته شده است.
  • تعرفه تمامی خطوط ریال می باشد.
  • برای سفارش خطوط اختصاصی به منو تنظیمات بخش سفارش شماره مراجعه فرمایید.

 

تعرفه خطوط اختصاصی
گروه تعرفه: عادی  
     
 
   
پیش شماره نوع ارقام تعرفه خرید - ریال    
1000 سفارشی 14    
1000 سفارشی 13    
1000 سفارشی 12    
1000 سفارشی 11    
1000 سفارشی 10    
1000 سفارشی 9    
1000 سفارشی 8    
1000 غیر سفارشی 14    
1000 غیر سفارشی 13    
1000 غیر سفارشی 12    
1000 غیر سفارشی 11    
1000 غیر سفارشی 10    
1000 غیر سفارشی 9    
1000 غیر سفارشی 8    
           
3000 - 14    
3000 - 12    
3000 - 10    
           
021 - 9    
           
50002 - 14    
50002 - 13    
50002 - 12    
50002 - 11    
50002 - 10    
50002 - 9    
           
50001 - 14    
50001 - 13    
50001 - 12    
50001 - 11    
50001 - 10    
50001 - 9    
 
 
 
 
G
M
T
Y
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text-to-speech function is limited to 200 characters
 
 
Options : History : Feedback : Donate Close